Gyorsmenü

Szakok

2020.05.07.

Alapképzés:

Pénzügy és Számvitel BA

Mesterképzés:

Pénzügy MSc

Felsőoktatási Szakképzési Szak:

Pénzügy, számvitel

 

Pénzügy és Számvitel BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A szak létrehozása nem előzmény nélküli a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. A kar az európai képzési rendszer átalakítását meghatározó u.n. Bolognai folyamat részeként átalakítja képzési struktúráját, biztosítva az átláthatóbb képzési szerkezet kialakítását, támaszkodva azon meglévő és működő elemekre is, amelyek megfelelő szakmai alapokkal rendelkeznek a Karon. Intézetünk rendelkezik az alapszak mindkét (pénzügyi és számviteli) szakirány tekintetében képzési és kutatási tapasztalatokkal.. A pénzügy-számvitel alapszak előzménye több évtizedre vezet vissza. Pénzügy, számvitel és Controlling Intézet, illetve a jogelődje a Tanszék fennállása óta a kutatás előfeltétele volt az oktatás fejlődésének. Ennek eredményeként Intézetünknek megfelelő számú tudományos fokozattal rendelkező oktatója van. Emellett több tudományos fokozattal rendelkező, nagy gyakorlati tapasztalattal bíró szakember (Állami Számvevőszék, kereskedelmi bankok) meghívott oktatóként járul hozzá a képzés színvonalának emeléséhez. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a pénzügyi-gazdasági ismeretek iránt, kellő kitartással rendelkeznek, és sikeresek kívánnak lenni az üzleti életben.

Dr. Zéman Zoltán egyetemi tanár, szakvezető

 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
Szakirányok: pénzügy; számvitel
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin: 270.000 Ft/félév, levelezőn: 250.000 Ft/félév)
A képzési idő: 7 félév

 

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában (Pénzügy MsC. valamint Számvitel MsC.) történő folytatásához.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök a következők:

 • közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök
 • társadalomtudományi alapismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia
 • szakmai törzsanyag (pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek elszámolására vonatkozó ismeretek, továbbá választható szakirányok (pénzügyi, számviteli) tárgyai amelyek a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek

Az alapszakon a 7. félévben összefüggő gyakorlati képzés - az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően - történik 30 kreditpont értékben. Alapdiploma (BA) megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapszakon végzettek alkalmasak:

 • a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
 • önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
 • a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére, számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére
 • gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
 • gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására.

 

Karrier

"A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara megalakulása óta figyelemreméltó fejlődésen ment keresztül. Ezt is mutatja, hogy új Bachelor of Arts (BA) szakok jelenhettek meg a hallgatóknak nyújtott kínálati palettán. Ezek közül is kiemelném és ajánlom valamennyi érdeklődő és leendő hallgatónk számára - a Pénzügy és számviteli alapszakot. Az itt megszerezhető tudás és készségek elengedhetetlenek ma már azok számára, akik az üzleti világban képzelik el jövőjüket, és mind ehhez versenyképes ismereteket kívánnak szerezni."

Dr. Nagy Miklós
címzetes egyetemi docens

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000
E-mail:

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Pénzügy, Számvitel és Controlling Intézete
2103 Gödöllő Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/2006
E-mail: penzugy.intezet@gtk.szie.hu

 

Pénzügy MSc

Kedves leendő Hallgatónk!

Magyarországon az elmúlt évtizedben lezajlott gazdasági folyamatok a korábban sem elhanyagolható pénzügyi szektor gazdasági súlyát és társadalmi jelentőségét számottevő mértékben fokozták. A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara 2008 évtől elindítja a Pénzügy Mesterszakot, vállalati pénzügy szakirányon.

A Pénzügy MSc szakon végzettek elméleti és módszertani megalapozottságú gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező szakemberek lesznek, és a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetekben, mind vállalkozási, mind menedzsmenti funkciókat képesek lesznek ellátni. A végzettség megszerzését követő rövid időn belül önállóan képesek lesznek a különböző közgazdasági döntések előkészítésére, a döntésre, és valamennyi menedzseri funkció betöltésére: a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására, a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére. Intézetünk megfelelő számú tudományos fokozattal rendelkező oktatói mellett több minősített, nagy gyakorlati tapasztalattal bíró szakember (Állami Számvevőszéktől, kereskedelmi bankoktól) meghívott oktatóként járul hozzá a képzés színvonalának emeléséhez. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a pénzügyi-gazdasági ismeretek iránt, kellő kitartással rendelkeznek, és sikeresek kívánnak lenni az üzleti életben.

Dr.  Zéman Zoltán egyetemi tanár, szakvezető

 

Pénzügy mesterképzési szak

Szakképzettség: okleveles közgazdász, pénzügy szakon (Master of Science in Finance)
Választható szakirány: vállalati pénzügy szakirány
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest, Békéscsaba
Munkarend: Nappali, Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

A mesterképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák ismeretkörök:

A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterképzési szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, a magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a doktori képzésben való részvételre.

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 30-45 kredit (kvantitatív döntési módszerek, matematikai-statisztikai elemzés, pénzügyi közgazdaságtan, pénzügyi jog, kutatási módszerek)

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit (haladó vállalati pénzügyek, haladó pénzügytan, pénzügyi piacok elemzése, befektetések, kockázatok kezelése és mérése, adótan, pénzügyi kimutatások elemzése, pénzügyi elmélettörténet)

Szakirány differenciált ismeretei: 25-45 kredit (alkalmazott vállalatértékelés, vállalati válságkezelés, pénzügyi kontrolling, vállalati pénzügyi információs rendszerek, stratégiai beruházások és reálopciók, beruházási és finanszírozási döntések)

Diplomamunka: 15 kredit.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint.

 

Munkaerőpiac, illetve a karrier outputjai:

A Pénzügy MSc szakon végzettek elméleti és módszertani megalapozottságú gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező szakemberek lesznek, és a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetekben, mind vállalkozási, mind menedzsmenti funkciókat képesek lesznek ellátni. A végzettség megszerzését követő rövid időn belül önállóan képesek lesznek a különböző közgazdasági döntések előkészítésére és a döntésre, és valamennyi menedzseri funkció betöltésére:  a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására, a pénz és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.

„A nemzetközi gazdasági életben, valamint nemzetgazdasági szinten is egyre nagyobb szerepet kapnak az emelt szintű pénzügyi ismeretek. Úgy vélem, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán akkreditált Pénzügy mesterszak, magas szintű elméleti ismereteket ad az adott szakterületet hivatásként és küldetésként értelmező szakemberek számára. A szak makroszinten tudatosan fejlesztett munka eredményeképpen jött létre, amely korszerű versenyképes közgazdász szemléletű.

Mindenképpen ajánlom mindazoknak, akik a pénzügyi – gazdasági tevékenységet magas színvonalon kívánják ellátni.”

Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár

"A gazdasági és társadalmi fejlődés igényszerűség egyre szélesebb körben jeleníti meg követelményként a korszerű pénzügyi tudást. A Pénzügy mesterszak, olyan elméleti és módszertani megalapozottságú, amely elősegíti azoknak a pénzügyi-gazdasági és üzleti ismereteknek az elsajátítását, amelyeket a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetek, vállalatok igényelnek. Figyelmébe ajánlom mindazoknak, akik az üzleti szférában a pénzügyi területtel kívánnak foglalkozni."

George Juscsák alelnök, J.P. Morgan Asset Management

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000
E-mail:

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Pénzügy, Számvitel és Controlling Intézet
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28)-522-000/2006

 

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Kedves leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő- piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita egyetemi docens, szakvezető

Képzési terület: gazdaságtudományok képzési terület
Szakirányok: vállalkozási
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (150.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév
Legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével),
 • Számviteli ügyintéző,
 • Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője,
 • Adó- és illetékhivatali ügyintéző,
 • Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző,
 • Könyvelő (analitikus),
 • Egyéb számviteli foglalkozású

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 /
E-mail:

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529